دستورالعمل استفاده

صبح و شب بعد از پاکسازی به صورت، گردن و دکلته مالیده و به آرامی ماساژ دهید. از ناحیه چشم دوری کنید. ایده آل به عنوان پایه آرایش.