دستورالعمل استفاده

صبح و شب بعد از پاکسازی روی صورت، گردن و دکلته بمالید. به آرامی ماساژ دهید. از ناحیه چشم دوری کنید. ایده آل به عنوان پایه آرایش.