دستورالعمل استفاده

موها را کاملا برس بزنید. یک حوله دور شانه های خود قرار دهید تا از لباس خود محافظت کنید. قوطی را قبل از هر اسپری به خوبی تکان دهید. از فاصله تقریباً ۲۰ سانتی متری به طور یکنواخت و کم اسپری کنید. اجازه دهید برای چند ثانیه اثر بگذارد. دستى توى موهایتان بکشید و دوباره شانه کنید.