دستورالعمل استفاده

با حرکات دایره ای روی پوست مرطوب بمالید. سپس با آب بشویید.