دستورالعمل استفاده

۱. ماسک ورقه ای را بردارید و روی صورت تمیز خود قرار دهید. با دستان خود را صاف کنید.
۲. بگذارید ۱۵-۲۰ دقیقه بماند و ماسک را بردارید.
۳. به آرامی باقی مانده ماسک را ماساژ دهید.