دستورالعمل استفاده

چشم ها را بشویید, زیر ناحیه چشم قرار دهید. بگذارید ۱۰-۲۰ دقیقه بماند. به آرامی مواد باقی مانده را ماساژ دهید.