دستورالعمل استفاده

دو بار در روز به مناطق آسیب دیده بمالید. روی پوست تمیز و خشک استفاده کنید.