دستورالعمل استفاده

صبح و شب با حرکات دایره ای روی پوست مرطوب به آرامی ماساژ دهید. کاملاً بشویید. از تماس چشمی خودداری کنید.