دستورالعمل استفاده

صبح بعد از پاکسازی روی صورت، گردن و دکلته بمالید. از ناحیه چشم دوری کنید. به آرامی ماساژ دهید. ایده آل به عنوان پایه آرایش.