دستورالعمل استفاده

شب بعد از پاکسازی روی صورت، گردن و دکلته بمالید. به آرامی ماساژ دهید. از ناحیه چشم دوری کنید.