دستورالعمل استفاده

روی پوست تمیز و خشک استفاده کنید.